Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας σελίδας είναι να περιγράψει τον τρόπο διαχείρισης του ιστότοπου σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που τον επισκέπτονται, τα οποία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της συνάφειας και της αναλογικότητας.

Πρόκειται για μία δήλωση η οποία παρέχεται από την Pre Gel S.p.A., με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ΓΚΠΔ – ΕΕ αριθ. 679/16 σε όσους αλληλεπιδρούν με τις διαδικτυακές υπηρεσίες της ίδιας της Εταιρείας.

 1. ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι επεξεργασίες που συνδέονται με τις διαδικτυακές υπηρεσίες των ιστοτόπων μας www.pregel.itwww.pregeltraining.comwww.pregelfamily.comwww.pinopinguino.euwww.yoggi.it – διενεργούνται στην έδρα της PREGEL SPA ή των προμηθευτών στους οποίους έχουν ανατεθεί οι υπηρεσίες διαδικτύου και hosting/housing (φιλοξενίας/στέγασης), υπό την ιδιότητά τους ως Eκτελούντες την Eπεξεργασία δεδομένων.

Σε περίπτωση που ορισμένοι από τους προαναφερθέντες Εκτελούντες την επεξεργασία δεν βρίσκονται εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας διαβεβαιώνει από τώρα ότι η διαβίβαση των δεδομένων εκτός της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (άρθρο 44 και επόμενα του ΓΚΠΔ).

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες οι οποίοι υποβάλλουν αιτήματα αποστολής ενημερωτικού υλικού (ενημερωτικά δελτία, αιτήματα αποστολής πληροφοριών, καταλόγων, Cd-rom κ.λ.π.) χρησιμοποιούνται με μόνο σκοπό την παροχή της υπηρεσίας ή την διεκπεραίωση του αιτήματος και κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο γι’ αυτόν τον σκοπό (υπηρεσίες αποστολής της PREGEL SPA). Κάθε άλλος σκοπός θα αποτελεί αντικείμενο ειδικής δήλωσης που θα παρέχεται στα υποκείμενα των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Δεδομένα πλοήγησης

Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των ιστοτόπων μας συλλέγουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα (τα λεγόμενα log files/αρχεία καταγραφής), η διαβίβαση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου.

Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να αντιστοιχηθούν με ταυτοποιημένα υποκείμενα των δεδομένων, αλλά λόγω της φύσης τους θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασιών και συσχετισμών με δεδομένα στην κατοχή τρίτων, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών.

Σ’ αυτήν την κατηγορία δεδομένων ανήκουν οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες για την σύνδεση στον ιστότοπο, οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των ζητούμενων πόρων, η ώρα του αιτήματος, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος υποβολής του αιτήματος στον διακομιστή (server), το μέγεθος του απαντητικού αρχείου, ο αριθμητικός κώδικας που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (ολοκλήρωση, σφάλμα κ.λ.π.) και άλλες παραμέτροι σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και το πληροφοριακό περιβάλλον του χρήστη.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται με μόνο σκοπό την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση ευθυνών σε περίπτωση υποθετικών ηλεκτρονικών εγκλημάτων σε βάρος των ιστοτόπων και μπορούν να υποβληθούν στις δικαστικές αρχές, σε περίπτωση υποβολής σχετικού ρητού αιτήματος.

Δεδομένα που παρέχει οικειοθελώς ο χρήστης

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης – για παράδειγμα: όνομα, επώνυμο, φορολογικός κωδικός, εικόνες χρήστη καταχωρημένες σε κοινωνικά δίκτυα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εταιρεία αναφοράς, κύρια δραστηριότητα που ασκείται – που παρέχονται από τον χρήστη κατά τη συμπλήρωση των διαφόρων εντύπων που δημοσιεύονται στους ιστότοπους, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες που καταχωρεί οικειοθελώς ο χρήστης στα μηνύματα κειμένου.

 1. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα δεδομένα που προσδιορίζονται στα διάφορα έντυπα ως υποχρεωτικά πρέπει να παρέχονται απαραιτήτως για να μπορέσει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας να διεκπεραιώσει τα αιτήματα του χρήστη και να εκτελέσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας σε συμβατική βάση και, ως εκ τούτου, χωρίς να απαιτείται ειδική συγκατάθεση του χρήστη για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) να επεξεργάζεται τα αιτήματα για πληροφορίες που λαμβάνει (φόρμα επικοινωνίας)∙

β) να επιτρέπει την εγγραφή στον ιστότοπο και την πρόσβαση με τα δικά σας διαπιστευτήρια (login/register)∙

 

Αντίθετα, η νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η συναίνεση που δίνεται ελεύθερα, για τους ακόλουθους σκοπούς:

γ) παροχή της υπηρεσίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τα νέα και τις εμπορικές προσφορές του Υπευθύνου επεξεργασίας (εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο)∙

δ) αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων για εμπορικούς σκοπούς (σελίδες προορισμού/landing page).

 

Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή (μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος opt out στο κάτω μέρος των κοινοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Οι επεξεργασίες που πραγματοποιηθεί πριν από την ανάκληση θα παραμείνουν έγκυρες.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μέσω των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 αρ. 2) ΓΚΠΔ και συγκεκριμένα: συλλογή, καταχώριση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, ανάκτηση, κοινολόγηση, διαγραφή και καταστροφή. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργασία.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και σε κάθε περίπτωση θα τα διατηρεί:

-για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήθηκαν με αναφορά στο σκοπό του σημείου 4, στοιχείο α)∙

-μέχρι ο χρήστης να διαγράψει το προφίλ του ή, σε κάθε περίπτωση, μετά από 2 έτη από την τελευταία χρήση του προφίλ, για τον σκοπό που αναφέρεται στο σημείο 4, στοιχείο β)∙

-2 έτη από την παροχή της συγκατάθεσης, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 4, στοιχεία γ) και δ).

 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να καταστούν προσβάσιμα για τους σκοπούς που προαναφέρονται σε:

 • υπαλλήλους, συνεργάτες, διαχειριστές του Υπεύθυνου επεξεργασίας με την ιδιότητά τους ως υποκείμενα εξουσιοδοτημένα για την επεξεργασία∙
 • τρίτες εταιρείες ή άλλα υποκείμενα – ενδεικτικά: σύμβουλοι, προμηθευτές υπηρεσιών φιλοξενίας/στέγασης κ.λπ. – οι οποίοι εκτελούν δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης για λογαριασμό του Υπεύθυνου επεξεργασίας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία δεδομένων.

 

 1. ΚΟΙΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Χωρίς να απαιτείται ρητή συγκατάθεση – άρθρο 6, στοιχείο β) και γ) ΓΚΠΔ – ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να κοινοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ανωτέρω σκοπούς στις Δικαστικές Αρχές, καθώς και στα υποκείμενα στα οποία η κοινοποίηση είναι υποχρεωτική από τον νόμο. Αυτά τα υποκείμενα θα επεξεργάζονται τα δεδομένα ως αυτόνομοι Υπεύθυνοι της Επεξεργασίας δεδομένων.

Τα δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε θυγατρικές, μητρικές και με οποιαδήποτε νομική μορφή συνδεδεμένες Εταιρείες με την PREGEL SPA σε περίπτωση που η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται σε χώρες εκτός ΕΕ, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας εγγυάται τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (άρθρο 44 και επόμενα του ΓΚΠΔ).

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ο χρήστης έχει το δικαίωμα:

-να ενημερώνεται για: τα δεδομένα και την έδρα του Υπεύθυνου επεξεργασίας∙ τους σκοπούς και τις μεθόδους της επεξεργασίας∙ τα δεδομένα και την έδρα του Εκτελούντα την επεξεργασία∙

-να λαμβάνει, με μέριμνα του Υπευθύνου ή του Εκτελούντα την επεξεργασία, χωρίς καθυστέρηση:

1) την επιβεβαίωση της ύπαρξης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν και την κοινοποίηση σε κατανοητή μορφή των δεδομένων αυτών και της προέλευσής τους, καθώς και των σκοπών στους οποίους βασίζεται η επεξεργασία∙

2) τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν, όταν: i) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, ii) η συγκατάθεση έχει ανακληθεί και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, iii) τα δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, iv) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία και δεν υπάρχει επιτακτικός νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας, v) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει νομική υποχρέωση να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα∙

3) την ενημέρωση, τη διόρθωση ή, εάν τον ενδιαφέρει, την συμπλήρωση των δεδομένων∙

4) την βεβαίωση ότι οι πράξεις που προσδιορίζονται στα σημεία 2) και 3) έχουν γνωστοποιηθεί, όσον αφορά και το περιεχόμενό τους, στους φορείς στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή διαδόθηκαν τα δεδομένα, εκτός εάν η απαίτηση αυτή αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται προδήλως δυσανάλογη προσπάθεια σε σχέση με το δικαίωμα που πρόκειται να προστατευθεί∙

– να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχεία ε) ή στ)∙

– να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης∙

– να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή∙

– να λαμβάνει σε δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χωρίς να παρεμποδίζεται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο τα είχε αρχικά παράσχει. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με τη φορητότητα των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σε άλλον, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό∙

– να μην υπόκειται σε απόφαση λαμβανόμενη αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι του προσώπου αυτού ή το επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο.

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα που πραγματικά προκύπτουν.

 1. ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματα αποστέλλοντας προς τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων:

– συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής προς την Pre Gel S.p.A., με έδρα στο Gavasseto (RE), Via Comparoni, n. 64∙

– ένα e-mail στη διεύθυνση privacy@pregel.it

– κάνοντας κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο (διαγραφή/ακύρωση εγγραφής) στο κάτω μέρος των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνετε (σε σχέση με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης).

 1. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η εισαγωγή δεδομένων στις ιστοσελίδες του Υπεύθυνου επεξεργασίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 16 ετών. Σε περίπτωση που καταγραφούν πληροφορίες για άτομα κάτω της ηλικίας αυτής, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας θα προβεί στην άμεση διαγραφή των δεδομένων αυτών.

 1. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των Εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων τηρείται στην έδρα του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία έχει ορίσει την Emanuela Arduini ως DPO (Data Protection Officer/Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων), με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: emanuela.arduini@studio.le.it

 1. COOKIES

Κανένα προσωπικό δεδομένο των χρηστών δεν συλλέγεται σκόπιμα από τον ιστότοπο.

Δεν γίνεται χρήση cookies για τη μετάδοση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, ούτε χρησιμοποιούνται συστήματα ιχνηλάτησης και αναγνώρισης των χρηστών.

Η χρήση των επονομαζόμενων cookies περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση αναγνωριστικών συνεδρίας (που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς που παράγονται από τον διακομιστή/server), τα οποία είναι αναγκαία για την ασφαλή και αποτελεσματική περιήγηση στον ιστότοπο και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς καταμέτρησης των μοναδικών μηνιαίων επισκεπτών.

Το cookie μπορεί να διαγραφεί από το πρόγραμμα πλοήγησης χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του προγράμματος.

COOKIES ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ Ή ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Δεν γίνεται χρήση cookies εκτός από τα τεχνικά∙ δηλαδή δεν γίνεται χρήση cookies για την κατάρτιση προφίλ των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπο, ούτε cookies για εμπορικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μάρκετινγκ. Η παρούσα διευκρίνιση παρέχεται σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων “Προσδιορισμός απλουστευμένων διαδικασιών ενημέρωσης και συγκατάθεσης για τη χρήση cookies” – 8 Μαΐου 2014 (Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 126 της 3ης Ιουνίου 2014).

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης web Google Analytics που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). H Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να επιτρέπουν στον ιστότοπο να αναλύει τον τρόπο χρήσης του ιστοτόπου από τους χρήστες. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες .

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αποτύπωση και την εξέταση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που αφορούν τις δραστηριότητες του ιστοτόπου και τη χρήση του Διαδικτύου.

Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όταν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή όταν οι τρίτοι αυτοί επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένα που διαθέτει η Google.

Μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις του browser σας, αλλά αυτό μπορεί να μην σας επιτρέψει τη χρήση όλων των λειτουργιών του ιστοτόπου. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που προαναφέρονται.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑCHATBOT

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει ότι στον Ιστότοπο και στη σελίδα της Εταιρείας στο Facebook είναι ενεργή μια υπηρεσία “chatbot”, η οποία παρέχει αυτόματες απαντήσεις σε τυχόν αιτήματα για πληροφορίες από τον χρήστη, και είναι επίσης χρήσιμη για την ανάληψη ενεργειών μάρκετινγκ, δηλαδή την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και ειδοποιήσεων με τη συγκατάθεση του χρήστη (βλ. άρθρο 4).

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση χρήσης αυτής της υπηρεσίας, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει ότι, πέραν των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 2, ενδέχεται να περιέλθουν στην κατοχή του οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:

 • Προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του chatbot (π.χ.: πότε, πόσο συχνά και για πόση ώρα αλληλεπιδράτε με την υπηρεσία).

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ζητά ρητά να μην αποστείλει και να μην κοινοποιήσει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας, τον πολιτικό ή θρησκευτικό προσανατολισμό κ.λπ.) μέσω του chatbot ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει επίσης ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω του chatbot αποσκοπεί επίσης στη συλλογή, για στατιστικούς σκοπούς, δεδομένων σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής και το είδος των αιτημάτων που λαμβάνονται.