POLITYKA PRYWATNOŚCI TEJ STRONY INTERNETOWEJ
CEL INFORMACJI O UJAWNIANIU INFORMACJI

Niniejsza informacja ma na celu opisanie metod administrowania witryną w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z niej, które są przetwarzane zgodnie z zasadami legalności, poprawności, adekwatności i nieprzetwarzalności.

Niniejsza informacja jest dostarczana przez PreGel S.p.A., jako Administratora Danych, zgodnie z art. 13 i 14 nowego Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (GDPR) nr. 679/16 osobom korzystającym z usług internetowych Spółki.

 1. DATA PROCESSING LOCATION

Operacje przetwarzania związane z usługami internetowymi na naszych stronach internetowych – www.pregel.it, www.pregeltraining.com, www.pregelfamily.com, www.pinopinguino.eu, www.yoggi.it – odbywają się w biurach PREGEL SPA lub u dostawców usług internetowych i hostingowych/housingowych, działających w charakterze Przetwarzających dane.

W przypadku, gdy niektóre z wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających dane nie są zlokalizowane na terytorium Europy, Administrator Danych niniejszym zapewnia, że przekazywanie danych poza UE będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 44 i nast. GDPR).

Dane osobowe dostarczone przez użytkowników, którzy proszą o wysyłkę materiałów informacyjnych (biuletynów, informacji, katalogów, CD-ROM-ów itp.) są wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia lub wykonania zamówionej usługi i są przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do tego celu (wysyłka usług PREGEL SPA). Wszelkie inne cele będą przedmiotem szczegółowych informacji przekazywanych zainteresowanym stronom zgodnie z art. 13 i 14 GDPR.

 1. PURPOSE OF PROCESSING – CATEGORIES OF DATA PROCESSED
  Dane dotyczące przeglądania

Systemy komputerowe i procedury programowe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie niniejszej Witryny gromadzą pewne dane osobowe, które są pośrednio przekazywane za pomocą protokołów komunikacji internetowej lub są wykorzystywane do poprawy jakości oferowanych usług.

Informacje te nie są gromadzone w celu identyfikacji zainteresowanych stron, ale ze względu na swój charakter mogą prowadzić do identyfikacji użytkownika w wyniku procesów i relacji z danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników do łączenia się z Witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie do sporządzania anonimowych statystyk dotyczących korzystania z Witryny oraz weryfikacji jej prawidłowego działania. Dane te mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w hipotetycznych cyberprzestępstwach mających na celu uszkodzenie Witryny i mogą zostać przedstawione władzom sądowniczym na ich wyraźne żądanie.

Dane dostarczone celowo przez użytkowników

Administrator Danych przetwarza dane osobowe – na przykład: imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, wizerunek użytkownika zarejestrowany w sieciach społecznościowych, adres, telefon, e-mail, firma referencyjna, główna prowadzona działalność – podane przez użytkownika podczas wypełniania kilku formularzy opublikowanych na stronach internetowych, a także dodatkowe informacje dobrowolnie wprowadzone przez tego samego użytkownika w wiadomościach tekstowych.

 1. CHARAKTER DOSTARCZANIA DANYCH I KONSEKWENCJE ICH NIEUJAWNIENIA

Dane określone w kilku formularzach jako obowiązkowe muszą być koniecznie podane, aby umożliwić Administratorowi Danych przetworzenie wniosków złożonych przez użytkownika i świadczenie oferowanych usług.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych na podstawie umowy, a zatem bez konieczności uzyskania konkretnej zgody użytkownika, w następujących celach:

 1. przetwarzanie otrzymanych próśb o informacje (formularz kontaktowy);
 2. umożliwienia rejestracji w Witrynie i dostępu za pomocą swoich danych uwierzytelniających (logowanie/rejestracja).

Podstawą prawną przetwarzania będzie natomiast dobrowolnie wyrażona zgoda w następujących celach:

1. świadczenia usługi newslettera, aby użytkownik był na bieżąco informowany o nowościach i promocjach handlowych Administratora Danych (subskrypcja newslettera);

2. wysyłania wiadomości promocyjnych w celach komercyjnych (strony docelowe).

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie (w tym poprzez system opt-out znajdujący się na dole wiadomości e-mail). Nie ma to wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 1. METODY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez operacje wskazane w art. 4 ust. 2 GDPR: gromadzenie, zapisywanie, konsultowanie, przechowywanie, ekstrakcja, przekazywanie, anulowanie i niszczenie. Dane osobowe są przetwarzane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Administrator Danych będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych powyżej, a w każdym razie będzie je przechowywał:

– przez czas niezbędny do przetwarzania zamówionych usług dotyczących celu określonego w punkcie 4(a);

– do czasu usunięcia przez użytkownika jego profilu, w każdym razie dwa lata po ostatnim użyciu profilu, w celu określonym w pkt 4 lit. b);

– dwa lata od momentu uzyskania zgody, dla celów, o których mowa w pkt 4 lit. c) i d).

 1. DOSTĘP DO DANYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane w celach wymienionych powyżej do:

 • pracownikom, współpracownikom, administratorom Administratora Danych, w ramach ich kompetencji jako upoważnionych Przetwarzających Dane;
 • firmom zewnętrznym lub innym podmiotom – na przykład: konsultantom, dostawcom usług hostingowych/housingowych itp. – które wykonują czynności outsourcingowe w imieniu Administratora Danych w charakterze Przetwarzających Dane.
 1. UJAWNIANIE DANYCH

Bez konieczności uzyskania wyraźnej zgody, zgodnie z art. 6 (b) i (c) GDPR, Administrator Danych może przekazać dane osobowe w powyższych celach organom sądowym oraz podmiotom, którym prawo nakazuje przekazanie danych. Osoby te będą przetwarzać dane jako autonomiczni Administratorzy Danych.

Dane mogą być również ujawniane spółkom zależnym, spółkom dominującym i podmiotom stowarzyszonym w dowolnej formie prawnej PREGEL SPA; jeśli taka komunikacja ma miejsce w krajach nienależących do UE, Administrator Danych gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (art. 44 i następne GDPR).

 1. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownik ma prawo do:

– prawo do uzyskania informacji o: danych i adresie siedziby Administratora Danych; celach i metodach przetwarzania; danych i adresie siedziby Przetwarzającego Dane;

– prawo do niezwłocznego uzyskania od Administratora Danych lub Podmiotu Przetwarzającego Dane:

1) potwierdzenia istnienia danych osobowych oraz przekazania tych danych i ich pochodzenia w zrozumiałej formie, wraz z zakresem i celem, w jakim dane są gromadzone i przetwarzane;

2) usunięcia dotyczących ich danych osobowych, gdy: i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ii) zgoda została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania, iii) dane były przetwarzane z naruszeniem prawa, iv) Podmiot Danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieje nadrzędny, prawnie uzasadniony powód do kontynuowania przetwarzania, v) Administrator Danych jest prawnie zobowiązany do usunięcia danych osobowych;

3) aktualizację, sprostowanie lub, w przypadku zainteresowania Osoby, której dane dotyczą, integrację danych;

4) oświadczenie potwierdzające, że operacje wymienione w punktach 2) i 3) zostały wykonane, co jest zawarte w danych, które można przeglądać, lub stronom, którym dane te zostały udostępnione, z wyjątkiem przypadków, w których takie wykonanie okaże się niemożliwe lub wymaga zainwestowania środków wyraźnie nieproporcjonalnych w stosunku do chronionych praw;

– do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f);

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;

– złożenia skargi do organu nadzorczego;

– otrzymania w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które go dotyczą, oraz do przekazania tych danych innemu Administratorowi Danych bez przeszkód ze strony Administratora Danych, któremu je pierwotnie przekazał. Wykonując swoje prawo do przenoszenia danych, podmiot danych ma prawo do tego, by dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio od jednego Administratora Danych do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne;

– nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące jej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na jej osobę.

Administrator Danych dostarczy kopię przetwarzanych danych osobowych; jeśli osoba, której dane dotyczą, zażąda dalszych kopii, Administrator Danych może pobrać opłatę opartą na rzeczywistych kosztach administracyjnych.

 1. W JAKI SPOSÓB PODMIOT DANYCH MOŻE DOWODZIĆ SWOICH PRAW?

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z powyższych praw, wysyłając pismo do wiadomości Administratora Danych:

– listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Pre Gel S.p.A., z siedzibą w Gavasseto (RE), Via Comparoni, 64;

– pocztą elektroniczną na adres privacy@pregel.it;

– poprzez kliknięcie na odpowiedni link (unsubscribe/wypisanie się) znajdujący się na dole otrzymywanych wiadomości e-mail (w związku z prawem do wycofania zgody).

 1. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Tylko osoby powyżej 16 roku życia mogą wprowadzać dane na stronach internetowych Administratora Danych. W przypadku zarejestrowania informacji o osobach niepełnoletnich, Administrator Danych przystąpi do natychmiastowego usunięcia takich danych.

 1. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE

Aktualna lista podmiotów przetwarzających dane znajduje się w siedzibie Administratora Danych.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka wyznaczyła na inspektora ochrony danych (DPO) panią Emanuelę Arduini, z którą można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: emanuela.arduini@studio.le.it

 1. COOKIES

Witryna nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkowników.

Pliki cookie nie są wykorzystywane do przekazywania informacji o charakterze osobistym ani do śledzenia użytkowników i systemów identyfikacji.

Stosowanie tzw. plików cookie jest ściśle ograniczone do przekazywania identyfikatorów sesji (składających się z liczb losowych generowanych przez serwer) niezbędnych do umożliwienia bezpiecznego i efektywnego korzystania z witryny oraz wykorzystywanych w celach statystycznych do wykrywania unikalnych miesięcznych odwiedzin.

Pliki cookie mogą zostać usunięte przez użytkownika za pomocą funkcji przeglądarki internetowej.

PLIKI COOKIE SŁUŻĄCE DO PROFILOWANIA LUB MARKETINGU

Pliki cookie inne niż techniczne pliki cookie nie są używane; tj. nie są używane pliki cookie do profilowania użytkowników, którzy uzyskują dostęp do Witryny, ani pliki cookie do działań handlowych i marketingowych. Niniejsza specyfikacja jest sporządzona zgodnie z postanowieniami Gwaranta prywatności “Określenie uproszczonych metod ujawniania i pozyskiwania zgody na wykorzystanie plików cookie” – 8 maja 2014 roku (opublikowane we włoskim Dzienniku Urzędowym nr 126 z dnia 3 czerwca 2014 roku).

Analiza Google

W celu analizy zachowań użytkowników korzystamy z Google Analytics, oprogramowania do analizy i raportowania stron internetowych firmy Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych przechowywanych na komputerze Osoby, której dane dotyczą, aby pomóc Witrynie w analizie sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP Podmiotu danych) są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkowników z Witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby te przetwarzają powyższe informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Podmiot danych może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, ale może to uniemożliwić mu korzystanie z wszystkich funkcji Witryny. Korzystając z niniejszej Witryny, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

 1. INFORMACJE O USŁUDZE CHATBOT

Administrator Danych informuje, że na Stronie Internetowej Spółki i stronie na Facebooku działa usługa “chatbot”, która zapewnia automatyczne odpowiedzi na wszelkie zapytania o informacje o użytkowniku, przydatne również do podejmowania działań marketingowych, tj. wysyłania wiadomości promocyjnych i powiadomień pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika (zob. art. 4).

Dlatego w przypadku korzystania z tej usługi Administrator Danych informuje, że oprócz danych wskazanych w art. 2 może uzyskać następujące dodatkowe informacje:

 • Profil w mediach społecznościowych;
 • Informacje dotyczące korzystania z chatbota (np. kiedy, jak często i jak długo Podmiot Danych wchodzi w interakcję z usługą).

Administrator Danych wyraźnie prosi, aby nie przesyłać ani nie przekazywać żadnych konkretnych danych osobowych (np. informacji dotyczących stanu zdrowia, orientacji politycznej lub religijnej itp.) za pośrednictwem chatbota ani w żaden inny sposób.

Administrator Danych informuje również, że przetwarzanie Danych Osobowych dokonywane za pośrednictwem chatbotów ma również na celu gromadzenie, w celach statystycznych, danych dotyczących korzystania z aplikacji oraz rodzaju otrzymywanych zapytań.